ปรึกษาทนายความเมื่อหนี้เพิ่มพูนควรทำอย่างไรกฏหมายสำหรับคุ้มครองลูกหนี้ที่ควรรู้ในยุคโควิด

เมื่อเศรษฐกิจพังพินาศจากระบาดของไวรัสโควิด19 ที่ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น ทำให้ระบบเศรษฐกิจต่างๆในประเทศไทยเลวลงเกือบทุกธุรกิจ ผลกระทบครั้งใหญ่ในครั้งนี้ทำให้หลายคนมีสภาพคล่องทางการเงินที่ฝืดเคือง การทำธุรกิจขนาดเล็ก SME ไปจนถึงขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบหมด ทำให้เกิดปัญหาหนี้ครัวเรือนและหนี้ส่วนบุคคลมากขึ้นหลายเท่าตัวจากการตกงานและการปิดกิจการส่งต่อผลกระทบให้เกิดปัญหาเรื่องของหนี้สิ้นส่วนบุคคลที่พอกพูนและไม่มีทีท่าว่าจะหาทางออกได้ 

หากท่านเป็นหนึ่งในลูกหนี้ที่ต้องการ  ปรึกษาทนายความ เพื่อหาวิธีรับมือกับหนี้สินในช่วงยุคโควิดนั้น เราได้เตรียมเนื้อหาสาระสำคัญของกฏหมายที่ควรรู้เพื่อคุ้มครองลูกหนี้ดังต่อไปนี้

ความหมายของลูกหนี้และผู้ทวงถามหนี้” 

  • ลูกหนี้ คือ ลูกหนี้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และให้หมายความรวมถึงผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วย
  • ผู้ทวงถามหนี้ คือ เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และเจ้าหนี้อื่นๆ ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม  โดย ผู้ทวงถามหนี้ หรือเจ้าหนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นตัวแทนของนิติบุคคล ในนามของบริษัทสินเชื่อ, ประกัน, ธนาคาร และอื่นๆ ได้

จำนวนเงินเท่าไหร่ถึงต้องทำหนังสือสัญญากู้ยืม?

  • สำหรับการทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินนั้น สามารถทำได้ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป โดยหากมีลายเซ็นยินยอมทั้งสองฝ่ายก็สามารถนำไปสู่การฟ้องร้องกันได้
  • นอกเหนือจากสัญญากู้ยืมเงิน สามารถใช้สิ่งอื่นเป็นหลักฐานการฟ้องร้องได้เช่น ข้อความการยืมเงินผ่านแชท, E-mail, SMS เป็นต้น

การละเมิดสิทธิลูกหนี้สำหรับการทวงถามหนี้

  • กฏหมายใหม่สำหรับคุ้มครองลูกหนี้ได้ประกาศใช้ว่า สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง โดยหากฝ่าฝืนจะมีความผิด โดนโทษสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

หมายเหตุ: ยกเว้นในกรณีที่เพื่อนยืมเงินเพื่อน สามารถทวงได้มากกว่าวันละ 1 ครั้ง

  • สามารถทวงถามหนี้ได้เฉพาะ วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทวงหนี้ตั้งแต่ 08.00-20.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาทวงหนี้ตั้งแต่ 08.00-18.00 น.
  • ห้ามพูดจาดูหมิ่น, ประจาน, ข่มขู่, ใช้ความรุนแรงหรือทำร้ายร่างกาย
  • ห้ามทำลายทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เกิดความเสียหาย
  • ห้ามเปิดเผยเรื่องหนี้ของลูกหนี้ ต่อผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • ห้ามส่งเอกสารเปิดผนึกทางไปรษณีย์ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการทวงถามหนี้อย่างชัดเจน

สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากการทวงหนี้อาจมองหาช่องทาง ปรึกษาทนายความ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายอย่างถูกต้องเหมาะสมและไม่โดยเอาเปรียบจากเจ้าหนี้อย่างไม่เป็นธรรม และสามารถใช้ข้อบังคับของกฏหมายแก้ปัญหาด้านการเป็นหนี้ของตนเองได้อย่างราบรื่น