ปรึกษาทนายความกับกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ทุกคนควรต้องศึกษาไว้

ผู้บริโภคอย่างเราๆนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกฏหมายในชีวิตประจำวันอย่าง กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยไม่รู้ตัว เพื่อให้เราได้สามารถรู้ถึงสิทธิ์ที่เราจะได้รับความคุ้มครองหากเราเจอกับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมให้กับเราในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาเกินจริง, การได้รับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และ การถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้สามารถได้รับการชดเชยเป็นค่าเสียหายเพื่อให้เราได้รับความเป็นธรรมอย่างถึงที่สุดได้

สำหรับ กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ควรรู้มีดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครอง

  • สิทธิที่จะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม
  • สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภคและปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม
  • สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐาน เหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว
  • สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ
  • สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดเชยค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อที่กล่าวมาข้างต้น

โดยสำหรับหลักการซื้อสินค้าและบริการต่างๆหน้าที่ของผู้บริโภคที่พึงกระทำมีดังนี้

  • ควรระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าและรับบริการว่าเป็นไปตามสมควร มีการโฆษณาเกินจริงและมีความเหมาะสมหรือไม่ 
  • ตรวจสอบภาษาที่มีความชัดเจนหากต้องมีการลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร ว่ามีข้อความที่มีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ เพื่อป้องกันหากไม่ได้รับการบริการหรือสินค้าเหมือนที่ได้เจรจากันไว้
  • ข้อตกลงต่างๆที่ต้องการให้มีผลบังคับ ควรทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ประกอบธุรกิจด้วย

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นข้อมูลกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประโยชน์เพื่อให้เราสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างระมัดระวังมากขึ้น รวมถึงช่วยให้เรามีสิทธิ์มีเสียงในการเรียกร้องแก่ผู้ประกอบการที่ไม่เป็นธรรม โดยหากท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคนั้น สามารถหาช่องทาง ปรึกษาทนายความ เพื่อได้รับการแนะนำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมได้ต่อไป