คดีแพ่ง

คดีที่ฟ้องเพื่อเรียกเงินระหว่างกัน เป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของบุคคล 2 ฝ่าย ที่มีการทำผิด

1.คดีกู้ยืมเงิน
2.คดีตั๋วเงิน
3.คดีเช่าทรัพย์
4.คดีเช่าซื้อ
5.คดีซื้อขาย
6.คดีขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
7.คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย
8.คดีจ้างทำของ
9.คดีรับสภาพหน
10.คดีอื่นๆ ฯลฯ