คดีเยาวชนและครอบครัว

คดีฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส คดีฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน คดีฟ้องเรียกค่อุปการะเลี้ยงดูบุตร คดีรับรองบุตร อำนาจปกครองบุตร เป็นต้น